Dec 02, 2015 - 0 Comments - Działania badawcze -

Poznawanie opinii pacjentów

Od 2015 r., zgodnie z wytycznymi standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne, opisanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r., podmioty lecznicze mogą ubiegać się o akredytację, która ma a celu potwierdzenie spełniania przez dany podmiot standardów funkcjonowania i udzielania świadczeń zdrowotnych. Procedura akredytacyjna jest procesem dosyć żmudnym i długotrwałym, a jednym z jej elementów jest przeprowadzenie badania opinii pacjentów.

Od czego zacząć badania

Badania ankietowe pacjentów musi przeprowadzić niezależny podmiot. Przeprowadza się je dopiero po wypisie pacjenta z placówki, a pacjent musi mieć pełną świadomość celu badania i musi wyrazić zgodę na udział w nim. Pod uwagę bierze się opinię pacjentów o responsywności personelu medycznego. Na tę responsywność składają się takie czynniki, jak czas oczekiwania „przy okienku”, czas oczekiwania na przyjęcie na oddział, przepływ informacji o planowanych przez personel działaniach, o prawach pacjenta, o stanie pacjenta, gotowość personelu do pomocy, poszanowanie prawa do intymności. Pacjenci powinni oceniać zarówno personel lekarski i pielęgniarski, jak i administracyjny. Ponadto pacjenci muszą mieć okazję do przekazania uwag na temat poziomu czystości sal, w których przebywali, ogólnej estetyki, posiłków, dostępu do odwiedzin, telefonu.

Proces ankietyzacji pacjentów

Ankietyzacja pacjentów jest niezwykle istotnym elementem procesu akredytacji. To pacjenci są bowiem grupą, która w sposób wiarygodny może ocenić komfort pobytu w danej placówce, jakość opieki, kontakt z personelem lekarskim i pielęgniarskim. Dzięki tym działaniom, jakim są badania ankietowe pacjentów szpitala, można wprowadzić działania mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług i poprawy funkcjonowania placówki. Ankiety pacjentów muszą pozostać anonimowe, tak by mogli oni swobodnie przekazywać swoje oceny i opinie, nie obawiając się przekazywać obiektywnych spostrzeżeń. W procesie ankietyzacji kluczowe jest poznanie faktycznych odczuć z realizacji świadczeń zdrowotnych w poszczególnych placówkach.

Konieczność prowadzenia badań

Badania opinii pacjentów z pewnością są czasochłonne i kosztochłonne, jednak warto je przeprowadzić. Chodzi nie tylko o sam proces akredytacji, chociaż z pewnością jest on dużą zachętą. Badania opinii pacjentów mają za zadanie podtrzymywać dobre praktyki, a także propagować te rozwiązania, ale równocześnie określać słabe strony, by dostarczyć danych na temat elementów koniecznych do poprawy. W przyszłości może to wpłynąć na zwiększenie możliwości poszczególnych placówek na dofinansowanie, w związku z tym, że były najlepiej oceniane przez pacjentów.